Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học


Thông tin về Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

1- Cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Nguyễn Thị Tú Oanh

Trưởng khoa

TS

2

Phạm Hồng Hải

Phó Trưởng khoa

ThS

3

Nguyễn Văn Đới

Giảng viên chính

ThS

4

Nguyễn Đức Ngọc

Giảng viên chính

TS

5

Đàm Anh Tuấn

Giảng viên chính

TS

6

Trần Thị Như Quỳnh

Giảng viên

TS

7

Đoàn Thị Minh Thu

Giảng viên

ThS

8

Nguyễn Thị Bích Cần

Giảng viên

ThS

9

Nguyễn Văn Trọng

Giảng viên tập sự

ThS


2- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
- Khoa CNXHKH được tổ chức theo cấp khoa (tương đương Phòng - Ban tại Học viện) và trực thuộc Ban giám đốc Học viện.
- Chức năng của Khoa là giảng dạy và nghiên cứu khoa học các khoa học chính trị (chủ nghĩa Mác-Lênin).
- Nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy môn CNXHKH trong hệ thống Học viện CT-HC KV II, và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học về lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác giảng dạy, đồng thời góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Phía Nam).
Ngoài ra, Khoa có thể tiến hành hoặc tham gia tiến hành các hoạt động khác tại Học viện và bên ngoài Học viện trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
3- Thành tích - khen thưởng
-Thành tích:
Khoa CNXHKH là một tập thể có truyền thống đoàn kết, thống nhất và gắn bó với nhau. Từng cán bộ, giảng viên của Khoa luôn có tinh thần cố gắng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để từng bước trưởng thành và tiến bộ trên cương vị công tác của mình. Thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác mà Khoa và các cá nhân đã phấn đấu đạt được thể hiện qua rất nhiều những danh hiệu, những phần thưởng được trao tặng bởi các cấp Học viện nhiều năm qua.
Hiện nay, khoa CNXHKH là khoa có mặt bằng học vị khá cao trong hệ thống của Học viện CT-HC KV II (5 tiến sỹ/ 7 cán bộ, giảng viên). Đó là tiềm năng, tiềm lực to lớn về mặt con người để khoa CNXHKH kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục phát triển đi lên.
-Khen thưởng
+Giấy khen: Học viện CT-HC KV II tặng Khoa CNXHKH đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2010-2011; Học viện CT-HC KV II tặng Khoa CNXHKH đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2011-2012
+Bằng khen: Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Khoa CNXHKH - Học viện CT-HC KV II đã 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2010-2011 và năm học 2011-2012.
4 - Địa chỉ liên hệ
-Địa chỉ: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện Chính trị - Hành chính  khu vực II- 99-Man Thiện, P.Hiệp Phú, Q.9, thành phố Hồ Chí Minh.
-Số điện thoại: 083.896.6351.
-Địa chỉ Mail: cnxhkh_hv2@yahoo.com.vn