Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh


 Thông tin về Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh


   Việc giảng dạy tư tưởng HCM ở Học viện Chính trị-Hành chính khu vực II được bắt đầu từ năm học 1996-1997, thời kỳ đầu môn Hồ Chí Minh học nằm trong khoa Lịch sử Đảng, năm 1999 thành lập bộ môn TT HCM trực thuộc BGĐ do Ths Ngô Văn Minh làm trưởng Bộ môn và 5 cán bộ giảng dạy, đến năm 2003 thành lập khoa TT HCM do Ths Ngô Văn Minh làm Q. Trưởng Khoa, Ths Đinh Thị Điều làm phó khoa.

   Hiện nay, khoa có cơ cấu tổ chức như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Thân Ngọc Anh

Trưởng khoa

TS

2

Lý Kim Cương

Giảng viên chính

ThS

3

Phan Quốc Khánh

Giảng viên cao cấp

TS

4

Huỳnh Thị Gấm

Giảng viên cao cấp

 PGS, TS

5

Nguyễn Thị Việt Hà

Giảng viên

ThS

6

Nguyễn Văn Đạo

Giảng viên

ThS

7

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Giảng viên

ThS

8

Phạm Tấn Xuân Tước

Giảng viên

ThS