Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Lịch sử Đảng

THÔNG TIN VỀ KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG


        1/- Cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị:

              

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Phan Khánh Bằng

Phó Trưởng khoa phụ trách

ThS

2

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng khoa

TS

3

Phạm Thị Thuấn

Giảng viên chính

ThS

4

Hoàng Thị Hương

Giảng viên chính

ThS

5

Nguyễn Tôn Phương Du

Giảng viên

TS

6

Đặng Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

ThS

7

Trần Thị Thạnh

Giảng viên

CN

8

Lương Thị Thương

Giảng viên tập sự

CN

9

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giảng viên tập sự

CN


        2/- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Giảng dậy Lịch sử Đảng chương trình Cao cấp cho các lớp tập trung và tại chức của Học viện CT-HC KVII; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế địa phương phục vụ cho giảng dậy.
        3/- Thành tích, khen thưởng của đơn vị thời gian qua:
           - Thành tích 5 năm trở lại đây: Khoa đã hoàn thành 5 đề tài khoa học cấp cơ sở đạt loại khá; tham gia và hoàn thành viết 12 đề tài lịch sử địa phương cấp Xã. Hàng năm các giảng viên trong khoa đều có từ 5 đến 7 bài viết đăng ở các Tạp chí, hoặc hội thảo khoa học các cấp.
          - Khen thưởng 5 năm trở lại đây: 3 năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 2 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2011 được Giám đốc Học viện KV II  tặng giấy khen thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển học viện.
        3/- Địa chỉ: Khoa Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị-Hành chính khu vực II, Số 99 đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 38966355.

                                                                  T/M Khoa Lịch sử Đảng
                                                                        Phó Trưởng Khoa

 

                                                                     TS. Nguyễn Văn Sơn