Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Xây dựng Đảng

 

THÔNG TIN VỀ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị

+  Bộ máy hoạt động : Khoa có hai bộ phận công việc : một là, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học (gọi tắt là nhóm nội dung); hai là, công tác quản trị, hành chính… (gọi tắt là nhóm hành chính).

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Đoàn Tất Hoài

Phó Trưởng khoa phụ trách

ThS

2

Nguyễn Việt Dũng

Giảng viên

ThS

3

Nguyễn Hoàng Sơn

Giảng viên chính

TS

4

Vũ Trung Kiên

Giảng viên

ThS

5

Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên

ThS

6

Cù Huy Khang

Giảng viên

ThS

7

Nguyễn Thị Nga

Giảng viên

CN

8

Trịnh Thị Phượng

Giảng viên tập sự

CN