Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Chính trị học

NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KHOA
CHÍNH TRỊ HỌC


1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị:

STT

Họ và tên

Chức vụ

 chức danh

Học hàm

học vị

1

Lê Thị Anh Đào

Phó Trưởng khoa phụ trách

ThS

2

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Trưởng khoa

TS

3

Diệp Minh Giang

Giảng viên chính

TS

4

Lê Công Minh

Giảng viên

ThS

5

Hồ Thức Tài

Giảng viên

ThS

6

Hoàng Văn Tú

Giảng viên

ThS

7

Nguyễn Thị Anh

Giảng viên tập sự

CN

 
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
  Giảng dạy các lớp Cao cấp lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học.
3. Thành tích, khen thưởng của đơn vị thời gian qua:
- Trong nhiều năm liên tục khoa đã đạt được danh hiệu lao động tiên tiến.
- Đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học trong năm học 2004 -2005; 2006 - 2007.
- Giám đốc Học viện khu vực II tặng giấy khen do: Đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2004 - 2009.
- Giám đốc Học viện khu vực II tặng giấy khen: Đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện.
- Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen: Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2006 - 2010.
- Nhiều đồng chí giảng viên trong khoa đã chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở. Tham gia viết bài cho nhiều đề tài các cấp và các tạp chí chuyên ngành.
4. Địa chỉ liên hệ:
+ Số điện thoại khoa: 083.966.349.
+ Số điện thoại của lãnh đạo khoa: