Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Chính trị học

NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KHOA
CHÍNH TRỊ HỌC


1.  Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
Giảng dạy các lớp Cao cấp lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học.
2. Lãnh đạo đơn vị
ThS. Lê Thị Anh Đào - Phó Trưởng khoa Phụ trách
3. Thành tích và khen thưởng của đơn vị
- Đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học trong năm học 2004 -2005; 2006 - 2007.
- Giám đốc Học viện khu vực II tặng giấy khen Đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2004 - 2009.
- Giám đốc Học viện khu vực II tặng giấy khen Đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện.
- Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2006 - 2010.
Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 2012 -2013;
Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 2013 -2014;
Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 2014 -2015;
Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 2015 -2016.
- Nhiều đồng chí giảng viên trong khoa đã chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở. Tham gia viết bài cho nhiều đề tài các cấp và tạp chí chuyên ngành.
4. Địa chỉ liên hệ
Phòng: 311
Sđt: (028) 38 966 356, Số nội bộ: 311