Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Quan hệ quốc tế

THÔNG TIN VỀ KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Lê Văn Anh

Phó Trưởng khoa phụ trách

ThS

2

Lê Thị Bình

Phó Trưởng khoa

ThS

3

Trịnh Diệp Phương vũ

Giảng viên

ThS

4

Vũ Đức Thọ

Giảng viên

ThS

5

Đặng Thị Thảo

Giảng viên

ThS

6

Đào Thị Huyền Thu

Giảng viên tập sự

ThS

  • Là đơn vị trực thuộc Ban giám đốc, có 2 chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chủ yếu phần kiến thức và kỹ năng Quan hệ quốc tế trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chung  của Học viện.
  • Những năm qua, Khoa là một tập thể đòan kết, nỗ lực phấn đấu, hòan thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
  • Tập thể và cá nhân Khoa nhiều năm được công nhận là Lao động tiên tiến.

Năm học 2012 – 2013, phương hướng phấn đấu của Khoa : tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, đẩy tới một bước nghiên cứu khoa học, đăng ký đạt tập thể lao động xuất sắc.
          Đt: 08 – 389 66350
          Email Khoa : qhqt_kv2@yahoo.com
          Email lãnh đạo Khoa : anhlevan08@yahoo.com.vn