Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý


KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ TÂM LÝ LÃNH ĐẠO

1. Cơ cấu tổ chức:

Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý được thành lập năm 2005 trên cơ sở hợp nhất 2 khoa là Tâm lý học và Xã hội học– Dân số học trước đây.

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Trần Văn Huấn

Phó Trưởng khoa phụ trách

ThS

2

Nguyễn Quốc Cường

Giảng viên chính

ThS

3

Nguyễn Đình Phong

Giảng viên chính

TS

4

Bùi Nghĩa

Giảng viên

ThS

5

Nguyễn Thị Thùy Nhung

Giảng viên

ThS

6

Nguyễn Thị Thùy Hiếu

Giảng viên

CN

7

Nguyễn Hữu Hoàng

Giảng viên tập sự

CN

8

Lê Thị Thùy Linh

Giảng viên tập sự

ThS

9

Phan Hoàng Ngọc Anh

Giảng viên tập sự

ThS

10

Nguyễn Văn Tuấn

Giảng viên tập sự

CN

2. Chức năng nhiệm vụ

- Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo có chức năng vừa làm công tác nghiên cứu lý luận chính trị vừa tham gia công tác giảng dạy 2 môn học trong chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị - hành chính là môn Xã hội học trong quản lý và Tâm lý học lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, Khoa còn liên kết giảng dạy một số môn cho các Viện, Trường đại học, Học viện như Xã hội học đại cương; Xã hội học gia đình; Xã hội học chính trị; Xã hội học pháp luật; Xã hội học dân số; Xã hội học Văn hóa; Xã hội học nông thôn; Xã hội học đô thị; Truyền thông đại chúng và Tâm lý học đại cương; Tâm lý xã hội; Kỹ năng giao tiếp; Tâm lý học du lịch, …

3. Thành tích đạt được:

1. Ngay khi được thành lập, Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý đã quán triệt các chức năng, nhiệm vụ của mình để kịp thời triển khai chức năng nghiên cứu và giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của Học viện.

- Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên trong khoa đã nghiêm chỉnh chấp hành mọi qui chế chuyên môn: đảm bảo thời gian, nội dung giảng dạy và luôn cố gắng tìm các biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Công tác nghiên cứu khoa học, Khoa đã tiến hành thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đúng thời gian và đạt chất lượng tốt. Ngoài ra, các đồng chí giảng viên còn tích cực tham gia viết bài hội thảo khoa học cấp khoa và Học viện và một số bài báo được đăng trên các Tạp chí đạt kết quả khá tốt.

  Nhiều năm liên tục, Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “tập thể lao động xuất sắc”. Được Thủ tướng Chính phủ; Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen và Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II trao tặng nhiều giấy khen khác./.