Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Văn hoá và phát triển

THÔNG TIN VỀ KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN


Lịch sử: Khoa Văn hóa và Phát triển (trước đây là Bộ môn Văn hóa xã hội chủ nghĩa của Trường nguyễn Ái Quốc Khu vực II) được thành lập tháng 7/1990 trên cơ sở Quyết định 103/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI về việc sắp xếp lại hệ thống các Trường Đảng Trung ương.
Nhiệm vụ: Nghiên cứu, giảng dạy Lý luận văn hóa và Đường lối văn hóa của Đảng
Tổ chức bộ máy hiện nay:

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Lưu Hoàng Chương

Phó Trưởng khoa phụ trách

ThS

2

Nguyễn Khắc Hóa

Giảng viên chính

TS

3

Nguyễn Thị Kim Liên

Giảng viên chính

TS

4

Trương Hoàng Lệ

Giảng viên chính

TS

5

Nguyễn Oanh Kiều

Giảng viên

ThS


Địa chỉ: 99 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp. HCM
Điện thoại:  (08) 38966359