Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Kinh tế


THÔNG TIN VỀ KHOA KINH TẾ


- Danh sách giảng viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ

 chức danh

Học hàm

học vị

1

Trần Minh Tâm

Trưởng khoa

TS

2

Phạm Thành Long

Phó Trưởng khoa

ThS

3

Võ Văn Biên

Giảng viên chính

ThS

4

Mai Chiếm Hiếu

Giảng viên

TS

5

Bùi Thị Thuận

Giảng viên chính

ThS

6

Phan Thị Kim Phương

Giảng viên chính

ThS

7

Huỳnh Văn Lành

Chuyên viên

ThS

8

Nguyễn Phan Liên

Giảng viên

ThS

9

Lương Thị Thúy Lành

Giảng viên

CN

10

Vũ Thị Quý

Giảng viên

ThS

11

Trương Thị Thu Hương

Giảng viên chính

ThS


- Chức năng:
  + Giảng dạy môn Kinh tế chương trình cao cấp, bồi dưỡng về kiến thức kinh tế.
  + Nghiên cứu khoa học: Tập trung về các nội dung: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các vấn đề thuộc nguồn lực và các vấn đề kinh tế liên quan khác.
  + Phạm vi nghiên cứu: các vấn đề trong và ngoài học viện.