Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Khoa Dân tộc và Tôn giáo tín ngưỡng

THÔNG TIN VỀ KHOA DT VÀ TG, TN

1.     1. Tên khoa:

 Khoa Dân tộc và Tôn giáo, tín ngưỡng, được thành lập năm 2006, thuộc Học viện Chính trị  KVII.

      2. Các thành viên trong khoa:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Hoàng Mạnh Tưởng

Phó Trưởng khoa

ThS

2

Lê Thị Hiếu

Giảng viên

ThS

3

Tạ Thị Lê

Giảng viên

ThS

      3.    Chức năng, nhiệm vụ của khoa:

-      Khoa Dân tộc và Tôn giáo, tín ngưỡng có chức năng giảng dạy và bồi dưỡng môn Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

-        Nhiệm vụ của khoa nhằm mục đích nâng cao kiến thức về lý luận chính trị - hành chính cao cấp cho cán bộ nguồn đang công tác tại các địa phương.

-       Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng và các lĩnh vực khác có liên quan, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các bài giảng trên lớp.

-       Ngoài chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học khoa Dân tộc và Tôn giáo, tín ngưỡng còn nhận báo cáo các chuyên đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; tham gia viết giáo trình, sách về tôn giáo, tín ngưỡng

4.     4. Địa chỉ liên hệ:

   Khoa Dân tộc và Tôn giáo, tín ngưỡng – Học viện Chính trị KVII. 99 Man Thiện. Phường Hiệp Phú. Quận 9. TP.HCM.