Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin khoa học

TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU - THƯ VIỆN

1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy và nhân sự:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Bùi Thị Phượng

Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách

Thạc sĩ

2

Phan Thị Hồng

Phó Giám đốc Trung tâm

Cử nhân

3

Nguyễn Thị Hằng

Thư viện viên

Cử nhân

4

Nguyễn Thị Lài

Thư viện viên

Cử nhân

5

Bùi Thị Ry

Thư viện viên

Trung cấp

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thư viện viên

Cử nhân

7

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

Thạc sĩ

8

Tống Thị Mai Thảo

Thư viện viên

Cử nhân

9

Ngô Thị Lệ Tình

 Chuyên viên

Cử nhân


2. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ:
- Với vị trí cơ cấu trực thuộc Ban giám đốc, TT. TT - TL - TV có chức năng và nhiệm vụ như sau:
+ Chức năng: Sưu tầm, quản lý và giới thiệu các loại ấn phẩm, tài liệu văn học, về lý luận Mác - Lênin và Khoa học xã hội nhằm phục vụ kịp thời cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ công nhân viên và học viên của Học viện
+ Nhiệm vụ: Sưu tầm, bổ sung và hệ thống hóa các loại sách, báo; tài liệu về chuyên ngành lý luận Mác - Lênin và các văn kiện Đảng. Tổ chức, xử lý và quản lý các loại tài liệu cũng như phòng Truyền thống một cách khoa học để phục vụ nhanh chóng kịp thời cho nhu cầu của độc giả.
3. Thành tích khen thưởng: Qua quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
4. Địa chỉ liên hệ của đơn vị:
- Số điện thoại đơn vị: 08.3896.6363
          - Số điện thoại cá nhân:

  •  Đ/c Bùi Thị Phượng (Phó Giám đốc TT):   0918.176.597

          - Email của đơn vị và lãnh đạo:

 

                                                                             Ngày 26 tháng 10 năm 2012
                                                                                   GĐ. TT TT - TL - TV

 

                                                                                       Bùi Văn Khoa