Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý khoa học

THÔNG TIN VỀ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC


I. Thông tin đơn vị:
- Tên đơn vị: Ban Quản lý khoa học – Học viện Chính trị khu vực II
- Năm thành lập: Ban Quản lý khoa học được thành lập năm1990, với tên gọi Phòng Quản lý khoa học trên cơ sở hợp nhất các Trường Đảng Trung ương. Năm 2004 đổi tên thành Ban Quản lý khoa học
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc trong việc định hướng nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học ngắn hạn và dài hạn của Học viện Chính trị khu vực II. Tổ chức quản lý các hoạt động khoa học của các đơn vị trong Học viện. Kiểm tra hoạt động khoa học các đơn vị khi được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ.Thực hiện chỉ đạo của Vụ Quản lý khoa học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học.
II. Cơ cấu, tổ chức bộ máy Ban Quản lý khoa học:

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Nguyễn Văn Điển

Phó Trưởng ban phụ trách

TS

2

Nguyễn Thị Hằng

Phó Trưởng ban

ThS

3

Võ Thành Khối

Giảng viên chính

TS

4

Hoàng Thị Ngọc Loan

Giảng viên cao cấp

TS

5

Nguyễn Thị Tân

Giảng viên chính

ThS

6

Dương Thị Phượng

Nghiên cứu viên

ThS

7

Nguyễn Quốc Việt

Chuyên viên

CN

8

Phan Thị Trà Mi

Giảng viên

ThS

9

Đinh Văn Chí

Chuyên viên

CN

10

Trần Nguyễn Bảo Minh

Chuyên viên

CN


III. Các hình thức khen thưởng đơn vị đã được nhận từ khi thành lập đến nay:
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích trong Quản lý và nghiên cứu khoa học, ngày 04/12/1997.
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích trong Quản lý và nghiên cứu khoa học, Năm 2004
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện, ngày 07/09/2009
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II với thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Tháng 04/2006.
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị khu vực II với thành tích đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến từ năm 1995 đến 2012.
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II với thành tích “Đạt thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 2 năm 2006 – 2007”. Ký ngày 04/01/2008.
III. Địa chỉ liên hệ:


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số dt di động

e-mail

01

Nguyễn Thị Hằng

 Phó trưởng Ban

0979898932

hangqlkh@gmail.com

02

Nguyễn Văn Điển

 Phó Trưởng ban phụ trách

0904151000

namdien577@gmail.com