Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Phòng Hợp tác quốc tế

THÔNG TIN VỀ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ


1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị.

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Nguyễn Thị Trâm

Trưởng phòng

ThS

2

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Phó Trưởng phòng

ThS

3

Vũ Thị Thu Hiên

Chuyên viên

CN

4

Trương Trần Quốc Việt

Chuyên viên

CN


2. Chức năng, nhiệm vụ phòng Hợp tác quốc tế:
2.1. Chức năng:
- Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, với chức năng chủ yếu là tham mưu cho Giám đốc quản lý thực hiện các hoạt động Hợp tác quốc tế, góp phần năng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Học viện Chính trị Khu vực II.
2.2.  Nhiệm vụ:
Phòng Hợp tác quốc tế có những nhiệm vụ sau:
- Tham mưu và giúp Ban giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Xây dựng các chương trình, dự án về quan hệ hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Học viện Chính trị Khu vực II.
- Phối hợp với các đơn vị trong Học viện Chính trị  Khu vực II tổ chức triển khai các kế hoạch hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học…theo đúng quy chế, hợp tác quốc tế.
- Thực hiện các thủ tục và làm nhiệm vụ lễ tân trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị  Khu vực II.
- Tổ chức phiên dịch và biên dịch tài liệu phục vụ các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị Khu vực II.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Thành tích, khen thưởng của phòng Hợp tác quốc tế trong thời gian qua.
- Kể từ khi có quyết định thành lập phòng Hợp tác quốc tế từ tháng 8/2006 đến nay phòng liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến qua từng năm học do Giám đốc Học viện II trao tặng.
- Phòng Hợp tác quốc tế đã tham gia cử nhiều đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập, dự hội thảo quốc tế tại Trung Quốc, Lào, Singapore, Nga, Anh quốc, Úc, Hà Lan.v.v... và đón các đoàn bạn về trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu học hỏi.
Nhằm tăng cường giao lưu quốc tế và nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy của Học viện II, phòng Hợp tác quốc tế không ngừng chủ động tìm kiếm các dự án, chương trình làm việc với các cơ quan lãnh sự, ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) về nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia, trao đổi nguồn tài liệu.v.v ...  
4. Địa chỉ liên hệ.
Điện thoại phòng làm việc: (08)37360121
Email của phòng HTQT: htqt_hv2@yahoo.com.vn
Điện thoại của lãnh đạo: 0903.398.998
Email của lãnh đạo: tramnnpl@yahoo.com