Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Phòng Thanh tra

THÔNG TIN PHÒNG THANH TRA

 

I. Thông tin đơn vị.

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Phạm Văn Nhung

Trưởng phòng

ThS

2

Mai Sỹ Du

Phó Trưởng phòng

CN

3

Lê Thị Thùy Dung

Thanh tra viên tập sự

CN

- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện Chính trị khu vực II.(Thanh tra Giáo dục – Đào tạo; Thanh tra hoạt động khoa học; Thanh tra kinh tế - xã hội)

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

3. Thanh tra việc thực hiện luật Phòng chống tham nhũng của các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Học viện Chính trị  khu vực II;

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II;

5. Thường trực công tác tiếp dân;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Gíam đốc Học viện Chính trị khu vực II giao.

 

II. Các danh hiệu thi đua hàng năm đơn vị đã nhận được từ khi thành lập đến nay.

-         Tập thể lao động tiên tiến: 8 năm liền.

III. Các hình thức khen thưởng đơn vị đã nhận từ khi thành lập cho đến nay.

- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc trong Thanh tra giáo dục năm 1999 – 2000.

- Giấy khen với thành tích tập thể lao động tiên tiến từ năm 2002 đến 2009.

      IV. Kỷ luật: không.

V. Kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2012

            - Chủ trì Đoàn Kiểm tra nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tiến hành lấy phiếu thăm dò bài giảng của giảng viên tại các lớp tập trung    

- Tiến hành các cuộc Thanh tra theo Quyết định của Giám đốc.

- Thực hiện công tác tiếp dân theo Quy chế.                                                            

 

                                                                                       PHÒNG THANH TRA