Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Phòng Công nghệ thông tin

THÔNG TIN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
 
 

 


I. Thông tin đơn vị.

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Tô Quang Dũng

Phó Trường phòng

CN

2

Nguyễn Quốc Đạt

Chuyên viên

CN

3

Đỗ Văn Hòa

Giảng viên chính

ThS

4

Phạm Hồng Tâm

Chuyên viên

ThS

- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

1.       Tham möu cho Ban Giaùm ñoác Hoïc vieän Chính trò Khu vöïc II quaûn lyù thoáng nhaát caùc hoaït ñoäng coâng ngheä thoâng tin theo ñuùng ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc vaø quy ñònh cuûa Hoïc vieän Chính trò Quoác gia Hoà Chí Minh.

2.       Xaây döïng caùc chöông trình, caùc döï aùn, ñeà aùn coâng ngheä thoâng tin phuø hôïp vôùi nhu cu thc tin, chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa Hoïc vieän Chính trò Khu vöïc II.

3.       Phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò trong Hoïc vieän Chính trò Khu vöïc II toå chöùc, trieån khai caùc keá hoaïch coâng ngheä thoâng tin theo ñuùng quy cheá, tieán tôùi phaùt trieån saâu, roäng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa hoïc vieän.

4.       Ñaûm baûo heä thoáng maïng maùy tính cuûa Hoïc vieän luoân hoaït ñoäng oån ñònh. Xaây döïng vaø khai thaùc hieäu quaû caùc phaàn meàm duøng chung treân maïng maùy tính nhö web noäi boä, dòch vuï mail, caùc heä thoáng cô sôû döõ lieäu duøng chung, …

5.       Xaây döïng qui trình quaûn lyù caùc thieát bò, vaät tö tin hoïc vaø thöïc hieän ñuùng qui trình töø giao nhaän, nghieäm thu, ñöa vaøo khai thaùc söû duïng, baûo haønh, baûo trì, naâng caáp, söûa chöõa cho ñeán thanh lyù thieát bò.

6.       Hoã trôï kyõ thuaät tin hoïc cho caùc ñôn vò trong Hoïc vieän: söûa chöõa, caøi ñaët, naâng caáp thieát bò tin hoïc; Tö vaán veà xaây döïng, trang bò phaàn meàm; Huaán luyeän chuyeån giao kyõ thuaät caùc thieát bò tin hoïc; hoã trôï khai thaùc caùc phaàn meàm öùng duïng.

7.       Phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò chöùc naêng toå chöùc, quaûn lyù caùc lôùp boå tuùc kieán thöùc tin hoïc, caùc lôùp huaán luyeän söû duïng thieát bò tin hoïc, caùc lôùp taäp huaán chuyeån giao coâng ngheä tin hoïc.

8.       Thöôøng xuyeân caäp nhaät söï phaùt trieån öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, chuû ñoäng naém baét caùc thoâng tin coâng ngheä tin hoïc tieân tieán nhaèm tham möu cho Ban giaùm ñoác hoaïch ñònh ñöôøng loái phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin trong Hoïc vieän.

9.       Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc coâng ngheä thoâng tin coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, naêng löïc chuyeân moân ñaûm baûo hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao.

 

II. Các danh hiệu thi đua hàng năm đơn vị đã nhận được từ khi thành lập đến nay.

-         Tập thể lao động tiên tiến: 06 năm liền.

-         Tập thể lao động xuất sắc: Năm 2009

III. Các hình thức khen thưởng đơn vị đã nhận từ khi thành lập cho đến nay.

-  Giấy khen với thành tích tập thể lao động tiên tiến từ năm 2006 đến 2010.

-  Giấy khen với thành tích tập thể lao động xuất sắc năm 2009

      IV. Kỷ luật: không.

V. Kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2012

            - Lập kế hoạch xuất bản website của Học viện ra ngoài Internet.

            - Xây dựng đường truyền mạng Internet cho hội trường A.

- Bảo đảm vận hành hệ thống mạng hoạt động tốt.

- Luôn đảm bảo các hỗ trợ tin học cho các đơn vị (hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tác nghiệp). 

                                                           

          PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN