Học viện Chính trị Khu vực II

Giới thiệu Học viện Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

STT

Họ và tên

Chức vụ/

 chức danh

Học hàm/

học vị

1

Nguyễn Văn Phương

Giám đốc Trung tâm

TS

2

Trần Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

ThS

3

Phan Thị Khánh

Chuyên viên

ThS

4

Vũ Thị Mai Vân

Chuyên viên

ThS

5

Nguyễn Thị Huyền Vy

Chuyên viên

ThS