Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII27/10/2017

Sáng ngày 27/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII. GS, TS.Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.
Mở đầu Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng GS, TS.Nguyễn Xuân Thắng được bầu Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.
GS,TS.Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự quan tâm, lời chúc mừng của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện. Đồng chí khẳng định, ngoài vinh dự cá nhân được bầu Ủy viên Ban Bí thư khóa XII, đây còn là sự khẳng định của Ban Bí thư đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cơ quan thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Đảng và Nhà nước Việt Nam.


Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) diễn ra từ ngày 4 đến 11/10/2017 tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới"; Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.
Tại Hội nghị trực tuyến, GS, TS.Nguyễn Xuân Thắng đã có những phân tích, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và tài chính, ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính – ngân sách năm 2018.  Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và các hạn chế đang tồn tại, năm 2018, Việt Nam cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, bảo đảm an ninh xã hội. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường kỉ cương, kỉ luật; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…
Sau khi phân tích những điểm mới của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, đồng chí dành thời gian báo cáo sâu sắc Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí cho biết, việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa lâu dài và cấp bách; đồng thời là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, cần thận trọng, chắc chắn, hợp tình, hợp lí và cần có sự đồng lòng, quyết liệt thì mới có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.
Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; tiến hành xem xét thi hành kỉ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.


Tại Hội nghị trực tuyến, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng thông tin những vấn đề liên quan đến việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trong hệ thống Học viện nhằm tạo ra và phát huy sức mạnh của tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí giao thường trực Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đến từng đảng viên, chi bộ trong toàn hệ thống Học viện. Bên cạnh đó, các Học viện khu vực cũng cần chủ động tìm hiểu, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đạt hiệu quả trong thực tiễn.
Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

                            Tin: Kim Ninh; Ảnh: Bích Cần