Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tin tức, sự kiện

Báo cáo thời sự: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII07/11/2017

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017, sáng ngày 6/11/2017, Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II) đã tổ chức buổi nghe báo cáo thời sự định kì cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các lớp cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung.
Nội dung của buổi Báo cáo thời sự là các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII do PGS, TS Phạm Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện II báo cáo.


Mở đầu, PGS, TS Phạm Minh Tuấn khẳng định: Hội nghị Trung ương 6 khoá XII đã bàn thảo rất dân chủ, công khai, kĩ lưỡng đi vào những nội dung cụ thể, chi tiết về các vấn đề lớn: (1) Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018; (2) Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; (3) Công tác dân số trong tình hình mới; (4) Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; (5) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp đó, PGS, TS Phạm Minh Tuấn đã giới thiệu khái quát các nghị quyết do Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ban hành. Tại mỗi nghị quyết, đồng chí đã phân tích, lí giải về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
Theo PGS, TS Phạm Minh Tuấn, để nội dung Nghị quyết đạt hiệu quả trong thực tiễn, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lí của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỉ luật, kỉ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung, thống nhất, thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và bước đi vững chắc; Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế…


Trong quá trình báo cáo, PGS, TS Phạm Minh Tuấn luôn nhấn mạnh đến yêu cầu đội ngũ giảng viên nhanh chóng cập nhật nội dung của các nghị quyết vào  bài giảng. Bởi vì, đây là cách triển khai, tuyên truyền các nghị quyết một cách hiệu quả. Theo đồng chí, dù Ban Tuyên giáo Trung ương chưa ban hành hướng dẫn việc học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhưng hệ thống Học viện Chính trị quốc gia cần tiên phong, chủ động trong việc nghiên cứu nội dung Nghị quyết, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. Do vậy, ngay sau khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai Hội nghị báo cáo nhanh về Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên học tập và quán triệt các nghị quyết./.
                Tin: Huyền Chang; ảnh: Bích Cần