Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Tổ chức - Cán bộ

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

>>Chi tiết