Học viện Chính trị Khu vực II

Thông tin hoạt động Công nghệ thông tin

Quy định Quản lý, khai thác, bảo vệ thiết bị công nghệ thông tin và mạng máy tính của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

QUY ĐỊNH Quản lý, khai thác, bảo vệ thiết bị công nghệ thông tin và mạng máy tính của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II

>>Chi tiết>>Tải File