Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Bài viết “Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam – vấn đề và giải pháp”07/11/2017

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực II trân trọng giới thiệu bài viết “Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam – vấn đề và giải pháp” của PGS, TS Đỗ Phú Hải. Bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học chính trị số 3/2017.


HOẠT ĐỘNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
PGS, TS. Đỗ Phú Hải (*)
 
 
Tóm tắt: Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở nước ta còn nhiều hạn chế về phạm vi, trách nhiệm và quy định theo dõi; phối hợp theo dõi; kiểm tra, điều tra, khảo sát; hệ thống báo cáo theo dõi, kinh phí và sự tham gia. Nguyên nhân là do yếu kém về nhận thức của lãnh đạo các ngành, các cấp về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác theo dõi thi hành pháp luật, về nhân lực và năng lực, kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những đòi hỏi từ thực tiễn và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở nước ta.

>>Tải File

Thông Tin Liên Quan: