Học viện Chính trị Khu vực II

Nghiên cứu khoa học Hội thảo khoa học

Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa25/03/2018

>>Tải File